Kennisgeving, Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven. 

De beschikking betreft 
•    het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI), Industrieweg 16 te Uithoorn, om zo te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Hiertoe worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden. Zaaknummer: 9178126

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op de website loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het beroep en het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).