Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’

Toelichting

Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. De woningen bestaan uit één laag met een steile kap, of twee lagen met een flauwe kap. De woningen zijn ontworpen in verschillende architectuurstijlen, maar zijn allen in baksteen uitgevoerd.

De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel. Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 28 mei 2020 tot en met woensdag 24 juni 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-VO01.

Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.

Uithoorn, 27 mei 2020