Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’

De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn 17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’. 

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 15 oktober tot en met woensdag 11 november 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VO01.

Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.