Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en besluit hogere waarden

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting bestemmingsplan

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein in Uithoorn. Een bedrijventerrein dat tot op heden in z’n geheel is aangemerkt als ‘gezoneerd industrieterrein’.
In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Nota ruimtelijke-economische uitgangspunten’ (gewijzigd) vastgesteld. Het doel van de nota, een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor de gevestigde (lokale) ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers, is vertaald in het bestemmingsplan. Dit komt met name tot uiting in meer flexibiliteit, in onder andere bouwhoogten en functie-mogelijkheden.

Daarnaast wordt met het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ het (tot op heden gezoneerde) bedrijventerrein van Uithoorn gedeeltelijk gedezoneerd. Alleen de gronden aan de Energieweg 7 en Molenlaan 30 blijven geschikt voor bedrijven die veel geluid produceren. Beide terreinen worden aangemerkt als gezoneerd bedrijventerrein en hebben ieder een eigen geluidzone. Met de dezonering worden geen rechten aangetast van de bestaande bedrijven. 

Toelichting hogere waarden

De woningen die voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen, komen met dit bestemmingsplan buiten de gezoneerde terreinen te vallen. Er zijn vijf woningen die binnen een nieuwe geluidzone  liggen. Voor deze woningen is akoestisch onderzoek verricht naar zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai. Gebleken is dat voor vier woningen een hogere waarden voor zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai vastgesteld moest worden. Voor één woning is alleen een hogere waarde voor industrielawaai vastgesteld. De hogere waarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 10 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coronamaatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.