Gebiedsaanwijzing Cameratoezicht Zijdveld

Op 25 februari heeft de burgemeester besloten tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht ter hoogte van huisnummer 31 aan het Zijdelveld in Uithoorn. De camera zal per 5 maart 2020 voor de duur van 3 maanden worden geplaatst en dient ter bescherming van de openbare orde en veiligheid aan het Zijdelveld in Uithoorn. 

De burgemeester van de gemeente Uithoorn,

Overwegende dat

 • op 24 december 2019 sprake is geweest van brandstichting aan het Zijdelveld, waarbij het voertuig van de bewoner van het Zijdelveld 31 te Uithoorn, in brand is gestoken;
 • tussen een aantal bewoners aan het Zijdelveld te Uithoorn al geruime tijd een (buren)conflict bestaat;
 • de reeks aan incidenten blijft voortduren en een einde van het conflict niet in zicht lijkt;
 • de ernst van de incidenten zich steeds verder lijkt te ontwikkelen;
 • door de betrokkenen geen, althans onvoldoende, gebruik is gemaakt van de aangeboden maatregelen als Beter Buren en mediaton;
 • de incidenten zich naar de openbare weg (lijken) te verplaatsen en daarmee zorgen voor een (ernstige) verstoring van de openbare orde, dan wel dat de ernstige vrees voor verstoring daarvan bestaat;
 • cameratoezicht bijdraagt aan het voorkomen en vastleggen van incidenten;
 • de belangen van openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in onderhavig geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers en daarmee de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;
 • de teamchef van politie en de Officier van Justitie in overleg met de burgemeester hebben ingestemd met het inzetten van cameratoezicht en de politie medewerking verleent aan het toepassen van cameratoezicht, en
 • het cameratoezicht voldoet aan de eisen die artikel 151c Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht, zijnde de kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

Gelet op

 • de bestuurlijke rapportage van de Nationale Politie, Eenheid Amsterdam, Basisteam Aalsmeer - Uithoorn d.d. 12 februari 2020, en 
 • artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020.

Besluit(en)

 1. het gebied ter hoogte van het Zijdelveld 31 te Uithoorn aan te wijzen als openbare plaats waar cameratoezicht wordt ingevoerd;
 2. dat de camerabeelden voor een periode van dertig dagen zullen worden bewaard;
 3. dat geen sprake zal zijn van permanent uitlezen van de camera(’s), maar dat afhankelijk van de specifieke situatie wel livebeelden (achteraf) uitgelezen kunnen worden;
 4. dat op dit cameratoezicht de privacybescherming van de toepassing is zoals die is neergelegd in de Wet op de Politieregisters;
 5. te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en dit besluit drie maanden na bekendmaking en inwerkingtreding vervalt, en
 6. te bepalen dat onderhavig besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Zijdelveld februari 2020’.

Uithoorn, 25 februari 2020
De burgemeester van Uithoorn, dhr. P.J. Heiliegers 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken, na bekendmaking en/of verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester, of via Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.