Geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn en bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij op 31 maart 2020 het ‘Besluit van de gemeente Uithoorn van 31 maart 2020 met zaaknummer 2020-030997 tot vaststelling van de Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020’ hebben vastgesteld (geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020).

Op grond van het Besluit Bodemkwaliteit in combinatie met de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet Bodembescherming (art. 13 Wbb) hebben B&W bepaald hoe zij omgaan met het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente Uithoorn, waarin PFAS zijn aangetroffen. Tevens hebben zij de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vastgesteld.

Het besluit van de gemeente Uithoorn van 19 februari 2019 met nummer 2018-080495, tot vaststelling van de beleidsregel voor het toepassen van PFOS- en PFOA-houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de gemeente Uithoorn is ingetrokken.

Tevens heeft het college besloten een mandaat te verstrekken aan de verantwoordelijk wethouder om binnen de kaders van de geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020 te beslissen over bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA.

Inwerkingtreding

De geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020, de bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied en het mandaat van de verantwoordelijk wethouder treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.

Meer informatie

Onderstaande documenten zijn op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl:

  • Beleidsregel PFAS Uithoorn 16-1-2020
  • Beleidsregel PFAS Uithoorn Algemene toelichting 16-1-2020
  • Beleidsregel PFAS Uithoorn Artikelsgewijze toelichting 16-1-2020
  • ACN Hoofdrapport versie 3.2 compleet
  • Appendix tekstdeel en bijlagen