Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020, en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020

De huidige Bevoegdhedenregeling met Duo+, de registers van bevoegdheden Uithoorn-Duo+ en van Uithoorn, waren aan actualisatie toe i.v.m. gewijzigde wet- en regelgeving en aanpassingen aan de praktijk.
In de bevoegdhedenregeling zijn de regels vastgelegd die gelden bij het uitvoeren door Duo+ van bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen van de gemeente Uithoorn. In de registers zijn de mandaten, machtigingen en volmachten opgenomen die de Uithoornse (bestuurs)organen aan medewerkers van de gemeente Uithoorn, dan wel aan die van Duo+, dan wel aan derden hebben verleend, met vermelding van de bijzondere voorwaarden die daarbij gelden.

Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben op 14 april 2020 besloten om:

  • De Bevoegdhedenregeling Uithoorn -Duo+ 2020, het Bevoegdhedenregister Uithoorn – Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020 vast te stellen;
  • De ‘Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+’ in te trekken;
  • De teamleider Inrichting en Beheer van Duo+ aan te wijzen als Heffingsambtenaar voor wat betreft de leges inzake grafrechten.

De besluiten treden een dag na bekendmaking in werking. Er staat geen bezwaar tegen open.

De Bevoegdhedenregeling Uithoorn -Duo+ 2020, het Bevoegdhedenregister Uithoorn – Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020 worden zo spoedig mogelijk op overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving geplaatst.