Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn

De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het voornemen om het Legmeerbos te ontwikkelen. De gemeente Uithoorn ontwikkelt in samenwerking met Buurtbeheer De Legmeer een plan voor de vergroening van de ‘Legmeer-West’. Dit plan omvat de ontwikkeling van het Legmeerbos, een groene zoom vanaf de Westeinder langs de west- en noordzijde van de wijk De Legmeer in Uithoorn, tot aan de Amstel. 

Het plangebied is onderdeel van het gebied genaamd de Legmeer-West. In het gebied zijn reeds verschillende voorzieningen aanwezig, zoals het speelbos, de Tiny Forests, het moerasparkje bij de Meerkikker, het verruigde voormalige gronddepot en de groenstrook langs de Faunalaan.

Bij de realisatie van het Legmeerbos gaat het niet om het letterlijk ‘aanleggen van een bos’, maar om het maken van een bomenrijk en aantrekkelijk groen uitloopgebied. Het gaat onder andere om de aanplant van bomen en struiken, maar ook om andere inrichtingsmaatregelen, zoals het graven van water en natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van bloemen en kruiden en het aanleggen van recreatieve paden. Dit alles om de leefbaarheid te vergroten. 

Dit wordt gedaan door verbeteringen aan bestaande groenstructuur en door het aanleggen van nieuwe structuren als een soort raamwerk of casco waarbinnen diverse invullingen mogelijk zijn. Enerzijds kan men zo met relatief beperkt ruimtegebruik (smalle stroken in plaats van grote oppervlaktes) toch een bosgevoel creëren in een groter gebied. De andere reden om dit zo te doen is om binnen dat raamwerk ook ruimte te laten voor andere invullingen die goed passen in een groen uitloopgebied. Hiermee houdt men in de toekomst ook mogelijkheden voor andere invullingen open, maar wel in een duurzaam raamwerk.

Zienswijze 

Het ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos ligt van 25 januari 2023 tot en met 8 maart 2023 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 25 januari 2023 digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl

Verdere procedure

Na verwerking van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingplan formeel in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni 2023. 

In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die beroep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.