Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking Vergunning verleend - C.T. Storkweg 21, Uithoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven.

De beschikking betreft het op verzoek van T. Stam Holding BV de vergunning d.d. 3 november 2004 (kenmerk 2004-8793) voor haar inrichting gelegen aan de C.T. Storkweg 21 te Uithoorn gedeeltelijk in te trekken.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de opslag en verkoop van bouwmaterialen, het machinaal bewerken van hout, het opslaan en overslaan van asbest vrijgekomen van eigen werkzaamheden en asbest geaccepteerd van derden, en wordt ingetrokken voor het deel dat betrekking heeft op het inzamelen van asbest van derden, wegens het beëindigen van deze bedrijfsactiviteiten. Zaaknummer: 10473439. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op de website loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht