Vaststelling herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125, De Kwakel

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend:

  • dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 22 december 2022 het herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-VG02 heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmingsplan Drechtdijk 125 te De Kwakel gewijzigd vastgesteld. In het kader van het project Ruimte voor Ruimte had de gemeente eerder met de grondeigenaar van Drechtdijk 125 een Ruimte voor Ruimte overeenkomst gesloten ter sanering van het bedrijfsperceel en het bouwen van 18 compensatiewoningen conform het gemeentelijk en provinciaal Ruimte voor Ruimte beleid. Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst diende de bestemming van het perceel voor een deel gewijzigd te worden. In dat plan was sprake van een aantal oneffenheden die de raad op 22 december 2022 middels een herstelbesluit heeft weggenomen.

Wijzigingen die het herstelbesluit aanbrengt ten opzichte van het bestemmingsplan:

  • in het plan stond per abuis nog op verschillende plaatsen dat de grote stal zou worden getransformeerd; dat moest zijn, gesloopt;
  • het verkeersonderzoek dat gebruikelijk wordt gedaan bij de omgevingsvergunning is naar voren gehaald en thans verricht en bij het plan gevoegd;
  • de paragraaf rekenschap geven in verband met de nabijheid van Schiphol is aangepast omdat nog niet getoetst was aan de gemeentelijke Beleidsregel wonen en vliegen LIB5;
  • de redactie van het onderdeel stikstofberekening gaf aanleiding tot verwarring, dit is gecorrigeerd.

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar Bijlage 11 van het herstelbesluit.

Ter inzage

Het herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel ligt vanaf 29 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage tot en met 8 februari 2023. In de hal van het gemeentehuis kunt u gedurende openingstijden van het gemeentehuis de stukken inzien in het gemeentelijk informatiecentrum. De stukken kunt u bovendien digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit. Hebt u al beroep ingesteld tegen het op 23 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel, dan is dat beroep automatisch ook gericht tegen het herstelbesluit op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht. Wel dient u in dat geval uw beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zo nodig aan te vullen. Beroep of aanvulling van beroep kan schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.