Vaststelling bestemmingsplan “Politiebureau Kon Maximalaan ong.”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 28 april 2022 het gewijzigde bestemmingsplan “Politiebureau Kon Maximalaan ong” als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPPolitiebureau-VG01 heeft vastgesteld. 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraafplaats en het voormalige WAPO-terrein). Het bestemmingsplan geeft het planologisch regime voor een nieuw politiebureau op deze locatie. Het realiseren van een politiebureau is op grond van het vigerend bestemmingsplan, ‘Landelijk gebied – Langs de Vuurlinie’, vastgesteld op 25 juni 2015 niet mogelijk. Om het politiebureau juridisch planologisch mogelijk te maken, is het bestemmingsplan Politiebureau Kon Maximalaan ong.” vastgesteld. .

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Politiebureau heeft van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 ter inzage gelegen. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan een ieder zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de raad naar voren brengen. Op het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. 

Ambtelijke wijziging

Er is een ambtelijke wijziging doorgevoerd waarbij het plangebied is aangepast naar aanleiding van de exacte grens van het perceel na aankoop. Een toelichting op deze ambtelijke wijziging is opgenomen in de “Nota ambtelijke wijzigingen bij ontwerpbestemmingsplan Politiebureau”. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan, de “Nota ambtelijke wijzigingen bij ontwerpbestemmingsplan Politiebureau” en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 6 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en genoemde stukken zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging (6 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden om zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen, en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Verdere procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.