Vaststelling Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel vast te stellen.

Toelichting

Greenport Aalsmeer

In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin worden uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuinbouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbestendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 5). Voor het gebied de Ruilverkaveling De Kwakel (categorie 4 gebied) is een gebiedsvisie vastgesteld.

De Ruilverkaveling

Het gebied De Ruilverkaveling in De Kwakel is een sierteeltgebied met kleine glastuinbouwbedrijven en open-grond-teeltbedrijven op de ‘bovenlanden’ langs de Amstel. De randen worden gevormd door het verdichte bebouwingslint langs de Drechtdijk aan de oostzijde, de Ringdijk en Ringvaart aan de noord- en westzijde en de Noord-zuidroute (N231) aan de west- en zuidzijde van de “ruilverkaveling”. Hoofdlijn van de visie is om het gebied te splitsen in een tuinbouwgebied en een transformatiegebied. De visie is tot stand gekomen in nauw overleg met de ondernemers en bewoners in het gebied.

Ter inzage

De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieRV-VG01. Daarnaast kunt u de gebiedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.