Ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V.

Toelichting

Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vastgoed B.V een plan heeft gemaakt om op de locatie waar zij nu tijdelijk gevestigd zijn, aan de Sportlaan 17, een moderne supermarkt te bouwen met er bovenop 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. Met de uitvoering van dit plan kan Aldi op een duurzaam‐economische manier functioneren en behouden blijven voor de consument in Uithoorn. Tevens kan Aldi een bijdrage leveren aan de woningvoorraad. De beoogde herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan 'Thamerdal / Burgemeester Kootpark e.o. Het bestemmingsplan strekt tot wijziging van het planologisch-juridisch kader om het plan van Aldi Vastgoed B.V. mogelijk te maken.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. ligt in het kader van de informele en onverplichte inspraakprocedure gedurende vier weken ter inzage van donderdag 21 april tot en met woensdag 12 mei. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien. Een digitale versie van het plan, kunt u opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de Afdeling Werken & Wonen, Team RO via het algemene nummer van de gemeente.

Binnen de inspraaktermijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek kunt u uw inspraakreactie ook mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt.

Verdere procedure

Na verwerking van de inspraakreacties in het ontwerp-bestemmingsplan legt het college van burgemeester en wethouders een ontwerp-bestemmingplan ter inzage voor zes weken voor de zienswijzeprocedure Pas op dat moment start de officiële bestemmingsplanprocedure. Na afloop van die termijn, legt het college het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Gedurende de zienswijzetermijn kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan dat te zijner tijd bekend zal worden gemaakt in de Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl.