Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan, definitief ontwerpomgevingsvergunning Aldi Vastgoed B.V. en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Toelichting

Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vastgoed B.V een plan heeft gemaakt om aan de Sportlaan 17 - de locatie waar zij nu tijdelijk gevestigd zijn - een moderne supermarkt te bouwen met er bovenop 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. De beoogde herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan 'Thamerdal / Burgemeester Kootpark e.o. Het ontwerpbestemmingsplan strekt tot wijziging van het planologisch-juridisch kader om het plan van Aldi Vastgoed B.V. mogelijk te maken en is eerder ter inzage gelegd op 28 juli jl. samen met het definitief ontwerp (DO) van de omgevingsvergunning voor de bouw van het project. Tevens stelt het college op grond van de Wet Gehuidhinder,  ten behoeve van het project, hogere grenswaarden vast. Het ontwerp-besluit daartoe wordt ter inzage gelegd, tezamen met het plan.

Op 3 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten om op de procedure van het bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit heeft tot gevolg dat het college van burgmeester en wethouders (het college) er naar dient te streven om zoveel mogelijk alle stukken die betrekking hebben op het project Aldi, tegelijk in procedure te brengen. Om die reden is eerder het DO van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe winkel van Aldi en de 36 appartementen, tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Verzuimd is echter op dat moment om ook het ontwerpbesluit ten hoogste toelaatbare  geluidsbelasting Wet geluidhinder ter inzage te leggen (Besluit Hgw). Dit gebeurt nu alsnog. 

Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging 28 juli jl.

Naar aanleiding van de terinzagelegging op 28 juli zijn in totaal vier zienswijzen ingediend waarvan er twee zijn terug getrokken. Deze zienswijzen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de stukken die thans ter inzage worden gelegd. Afgezien is echter van een Nota beantwoorden zienswijzen omdat met de onderhavige terinzagelegging de procedure opnieuw start. De gemeente waarborgt bovendien de procedurele rechten van de indieners van de twee zienswijzen door hun eerdere zienswijzen te beschouwen als te zijn ingediend naar aanleiding van de onderhavige ter inzagelegging. 

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan, definitief ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hgw

Het ontwerpbestemmingsplan, het DO omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hgw liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis van donderdag 29 december 2022 t/m woensdag 8 februari 2023. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, kunt u de stukken inzien. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.BPAldiSportlaan-ON01. Digitale versies van het DO omgevingsvergunning en het Besluit Hgw kunt u telefonisch opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afdeling Wonen & Werken via het nummer (0297) 513 111.

NB: in de Nieuwe Meerbode van 21 december jl. is per abuis een persbericht opgenomen waarin is aangegeven dat de hierboven genoemde stukken van 22 december t/m 1 februari 2023 ter inzage zouden liggen. Dit wordt bij deze gerectificeerd.

Binnen de zienswijzetermijn van 29 december 2022 t/m 8 februari 2023 kan een ieder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan, het DO omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hgw zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via het nummer (0297) 513 111.

Verdere procedure

Na verwerking van de zienswijzen, legt het college het ontwerpbestemmingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het college neemt zelf een beslissing over het DO omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hgw. Alle besluiten zullen worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de Gemeentepagina van De Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn voor het indienen van beroep. Door de toepassing van de coördinatieregeling ontstaat op het moment van besluitvorming effectief één besluit, omvattende het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het besluit Hgw. Tegen dit besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor belanghebbenden beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe Meerbode en het Gemeenteblad.