Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere waarde, Uithoorn

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelveld66d-ON01 en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde met ingang van 29 december 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting bestemmingsplan 

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen om de woning Zijdelveld 66d te Uithoorn, te splitsen in twee woningen. Het splitsen van de woning Zijdelveld 66d in twee woningen is derhalve in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.

Toelichting hogere waarden

De splitsing van de woning Zijdelveld 66d in twee woningen ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente wil voor de splitsing van de woning in twee woningen een hogere waarde vaststellen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 gedurende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelveld66d-ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.