Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Schansgebied

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen om het Schansgebied te herontwikkelen als onderdeel van de gehele ruimtelijke impuls die de gemeente Uithoorn het dorpshart wil geven. Het planvoornemen bestaat uit drie onderdelen: (I) herinrichting van de openbare ruimte inclusief het park, (II) het realiseren van 5 woningen en (III) het herontwikkelen van de kerklocatie. 

Het betreft het gebied achter het winkelcentrum Amstelplein, het zogenoemde Schansgebied. Het overgrote deel van gronden in dit gebied zijn in eigendom van de gemeente Uithoorn. De gebouwen van parochie Emmaüs staan al zo’n 15 jaar leeg. Kerkfront en pastorie zijn gemeentelijk monument. 

In de jaren na 1960/1962 en 1980 is de kerk uitgebreid aan de koorzijde en is aan weerszijden extra bebouwing toegevoegd ten behoeve van de sacristie en de dagkerk. Omdat het deels om een gemeentelijk monument gaat is behoud van het kerkfront en de bijbehorende pastorie wenselijk. Achter het bestaande front wordt een nieuwbouw toegevoegd die past bij het bestaande kerkfront. Dit nieuwe volume wordt in samenhang met het kerkfront ontworpen. De footprint van het nieuw te bouwen volume wordt teruggebracht naar de originele footprint van de Kerk St. Jan de Doper, waardoor de originele proporties worden hersteld.

Ook het park wordt heringericht waarbij nadruk wordt gelegd op groen en veel bomen. Daarnaast wordt het parkeerterrein geherstructureerd zodat parkeren tussen hagen mogelijk wordt.

Om het plan mogelijk te maken is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bij besluit van 22 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn een voorbereidingsbesluit genomen voor het Schansgebied. Daarmee heeft de raad ingestemd met het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Aan het besluit van de raad wordt toepassing gegeven met dit bestemmingsplan. 

Zienswijze

Conform aankondiging in het Gemeenteblad (overheid.nl) van 7 december 2022 ligt het bestemmingsplan Schansgebied, van 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is, met ingang van woensdag 7 december 2022, digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl .

Binnen voorgenoemde termijn (7 december 2022 tot en met 18 januari 2023) kan een ieder een zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingplan formeel in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2023. 

In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad (overheid.nl) en op ruimtelijkeplannen.nl volgen nadere bekendmakingen over de procedure voor dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal na vaststelling worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.