Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voornemen om op de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel twee percelen, die thans de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ hebben, te herbestemmen. Het initiatief betreft de ontwikkeling van bedoelde twee percelen tot woongebied. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van de realisatie van vijftien bouwkavels voor vrijstaande woningen en het behoud van de bestaande voormalige bedrijfswoning. Om dit plan te kunnen realiseren dient de bestemming te worden gewijzigd. De beoogde bestemming is `Wonen´ en ´Groen

Zienswijzeprocedure

Conform aankondiging in het Gemeenteblad van 6 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 in het kader van de zienswijzeprocedure van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is vanaf 7 april 2022 digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl

Binnen deze termijn kan een ieder zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de zienswijzen legt het college van burgemeester en wethouders het bestemmingplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling, in de gemeenteraadsvergadering van 
30 juni 2022. 

In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die beroep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.