Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kerklaan 22-28, De Kwakel

Toelichting

De eigenaar van het voormalige Rabobank-kantoor en de horecavoorziening aan de Kerklaan 22-28 in De Kwakel is voornemens deze locatie te ontwikkelen tot een supermarkt met woningen daarboven. In overleg met de gemeente is een plan gemaakt dat aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen.  Om het plan te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor wordt de procedure gestart door middel van het ter inzageleggen van het ontwerpbestemmingsplan. 

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 22 december 2022 digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op adres of via identificatiecode NL.IMRO.0451.BPKerklaan-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, kunt u de stukken inzien. 

Binnen de zienswijzetermijn van 22 december 2022 t/m 1 februari 2023 kan een ieder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zenden aan de raad van de gemeente Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). U kunt u zienswijze ook per mail sturen naar het algemene mailadres van de gemeente: gemeente@uithoorn.nl. Daarbij dient u aan te geven dat om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Kerklaan 22-28 gaat.

Verdere procedure

Na verwerking van eventuele zienswijzen, legt het college het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Tegen dit besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor belanghebbenden beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe Meerbode en het Gemeenteblad.