Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel

Toelichting

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is herinrichting van het bedrijf Hilverdaflorist dat is gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De Kwakel. De bedrijfsvoering is nu verspreid over twee locaties, namelijk Dwarsweg 15 en Achterweg 62, De Kwakel. Na een herinrichting wordt de bedrijfsvoering geconcentreerd op het perceel aan de Dwarsweg 15 te De Kwakel.

Naast de herinrichting is ook sprake van een uitbreiding van de bedrijfsruimte. In dit gedeelte zal alle uitgaande goederenstroom plaatsvinden, met extra docks met laad- en loskuil. In de nieuwe bedrijfsruimte zal een verdiepingsvloer worden gerealiseerd en worden, naast de verwerkingsruimte met opslag en koelcel, ook laboratoria, kantoren en presentatieruimte gerealiseerd. De laboratoria worden gebruikt voor de benodigde R&D activiteiten van het bedrijf. De presentatieruimte is geschikt om aan een breed publiek te laten zien wat het bedrijf doet. Ook wordt extra wateropslag in waterbassins mogelijk met het nieuwe plan. 

Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Hoofdweg, aan de noordoostzijde begrensd door agrarisch glastuinbouwgebied, aan de zuidoostzijde begrensd door de Achterweg en aan de zuidwestzijde door de Dwarsweg. 

Zienswijze

Het bestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel ligt in het kader van de zienswijzeprocedure van 5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is, met ingang van woensdag 5 oktober 2022, digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder een zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de zienswijzen legt het college van burgemeester en wethouders het bestemmingplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling, in de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022. 

In De Nieuwe Meerbode en op ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die beroep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.