Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPPolitiebureau-ON01 met ingang van 13 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voornemen om op de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraafplaats en het voormalige WAPO-terrein) een nieuw politiebureau te realiseren. In 2017 heeft de politie de wens uitgesproken om het politiebureau in Uithoorn en Aalsmeer te verplaatsen en samen te voegen tot een robuust Basisteam. Vanuit de Eenheid Amsterdam is de wens tot besluit gekomen om het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk te huisvesten op een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied. Het kavel aan de Koningin Maximalaan is gekozen. Het politiebureau is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het politiebureau juridisch planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. ligt vanaf donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.