Rectificatie publicatie 19 oktober tweede herstelbesluit Bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn

Op 19 oktober heeft de gemeente de vaststelling door de gemeenteraad op 29 september 2022 van het tweede herstelbesluit bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn’ als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01, gepubliceerd. De stukken bestemd voor publicatie op ruimtelijke plannen bleken echter vervolgens redactionele fouten te bevatten. Om die reden wordt het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2022 hierbij opnieuw gepubliceerd met als doel de procedurele rechten van belanghebbenden die willen opkomen tegen het besluit, te borgen.

Toelichting

De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 12 januari 2022 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2022:74. Tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn was door belanghebbenden beroep aangetekend tegen het toekennen van de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ ten behoeve van de watergang ten zuiden van de Thamerweg. Daardoor werden gebruiks- en bouwmogelijkheden van de percelen van de belanghebbenden bij de beroepen beperkt doordat deze onder overgangsrecht waren gebracht. Tevens was aan het perceel van een van de belanghebbenden een te lage milieucategorie toegekend. De Raad van State oordeelde in beide gevallen dat dit onterecht was. 

Wijzigingen in het moeder-bestemmingsplan als gevolg van het herstelbesluit

Het tweede herstelbesluit wijzigt het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn op de volgende onderdelen:

  • op de verbeelding behorende bij het plan zijn de dubbelbestemmingen ‘Waterstaat – Waterkering’ en ‘Waterstaat – Waterlopen’ verwijderd langs de waterkering ten behoeve van de watergang ten zuiden van de Thamerweg;
  • de kadastrale percelen Uithoorn B 6678, Uithoorn B 9660 en Uithoorn B 10001 krijgen de milieucategorie 4.1;
  • onder 3.1 sub r. is een regel verwijderd; het artikel is verder opnieuw genummerd;
  • artikel 16.3 sub b en artikel 17.3.1 sub b zijn aangepast in die zin dat geen toestemming van de waterbeheerder meer nodig is;
  • in de toelichting is pagina 56 gewijzigd in verband met de wijziging van de milieucategorie;
  • pagina 40 en de pagina’s 93-94 zijn verder gewijzigd in verband met het verwijderen van de  dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ en ‘Waterstaat – Waterlopen’.

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en het daarbij gevoegde overzicht van de wijzigingen. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 17 november 2022 gedurende zes weken ter inzage tot en met 29 december 2022. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Verdere procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend, dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.