Rectificatie Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68

Toelichting

In de Nieuwe Meerbode van woensdag 29 december jl. heeft de gemeente onder “bekendmakingen, besluiten en verordeningen” aangekondigd dat thans inspraak mogelijk is op het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. Daarbij zijn helaas de data van de termijn voor deze inspraakmogelijkheid en de plaats waar het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, verkeerd vermeld. Per abuis staat op de Gemeentepagina dat inspraak mogelijk is vanaf 30 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Dat laatste moest zijn 9 februari. Verder is vermeld dat het voorontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 68 digitaal te raadplegen is op www.uithoorn.nl en dat het voorontwerpbestemmingsplan bovendien ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Ook dit is foutieve informatie. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan alleen opvragen. Hieronder in het kader treft u de juiste informatie aan.

Het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 De Kwakel is vrij gegeven voor inspraak door het college van burgemeester en wethouders. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de Afdeling Wonen & Werken via het algemene telefoonnummer van de gemeente, (0297) 513 111. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

U hebt gelegenheid tot het geven van inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan:

  • Van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022. 

Binnen deze termijn kan eenieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.