Ontwerpbesluit - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het toevoegen van voorschriften aan de omgevingsvergunning van 12 november 2015 (kenmerk 65397). Het onbemande tankstation zal worden uitgebreid met een AdBlue opslag- en afleverinstallatie.

Locatie: Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn
Aanvrager: AVIA XPress Uithoorn - SO-Retail B.V.
Zaaknummer: 11045980

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via het zienswijzeformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. 

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.