Ontwerpbesluit - Amsterdamseweg 14, Uithoorn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de revisievergunning van 19 april 2011, kenmerk 1134, van de inrichting van PPG Coatings Nederland B.V. gelegen aan de Amsterdamseweg 14 te Uithoorn. De wijziging vindt plaats in het kader van onze periodieke toetsing of de vergunningvoorschriften nog overeenkomen met de Beste Beschikbare Technieken (verder BBT) en de actuele wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van het LAP3 worden aanvullende voorschriften met betrekking tot afvalbeheer aan de omgevingsvergunning verbonden. Tevens vindt actualisatie plaats op basis van het Activiteitenbesluit en de BBT-conclusies.

  • Locatie: Amsterdamseweg 14, Uithoorn
  • Zaaknummer: 11033108

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Zienswijze indienen 

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via het zienswijzeformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. 

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.