Nadere subsidieregeling coronacompensatie voor cultuurorganisaties, buurthuizen, jeugdorganisaties en de kringloopwinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening Uithoorn 2012 besluit vast te stellen de nadere subsidieregeling Coronacompensatie voor cultuurorganisaties, buurthuizen, jeugdorganisaties en kringloopwinkel.

Inleiding

In deze nadere subsidieregeling staan de nadere regels als uitwerking van de Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van probleemsituaties over het boekjaar 2021. 

Doelgroep / instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

 • Non-profitorganisaties op het gebied van cultuur, buurthuizen, jeugdorganisaties en de kringloopwinkel, gevestigd in de gemeente Uithoorn, kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling die bedoeld is om te voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten. 
 • Kerkelijke instellingen en commerciële activiteiten komen niet voor compensatie in aanmerking. Uitvoering van activiteiten door ZZP-ers worden als een commerciële activiteit gezien. 
 • Voor sportverenigingen bestaan andere regelingen en komen daarom niet voor deze subsidieregeling in aanmerking.

Voorwaarden 

De aanvragende organisatie:

 • is een organisatie uit Uithoorn of De Kwakel zonder winstoogmerk, die als gevolg van de coronacrisis over het boekjaar 2021 inkomsten ziet wegvallen en / of meerkosten heeft gehad en is niet in staat deze zelf op te vangen;
 • is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en / of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
 • die tot een samenwerkingsverband behoort, kan alleen voor de vestiging in Uithoorn een aanvraag indienen. De vestiging dient aan te tonen dat de subsidie alleen ten behoeve van de vestiging in Uithoorn zal worden ingezet;
 • heeft voorafgaand aan de aanvraag gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen. Daarmee worden onder andere vangnetregelingen van het rijk bedoeld;
 • heeft niet-noodzakelijke uitgaven en / of variabele kosten maximaal teruggebracht;
 • is levensvatbaar (ook na de coronacrisis);
 • vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan;
 • weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.

Overige bepalingen

 • Aanvragen dienen uiterlijk 9 weken na publicatie van deze regeling te zijn aangevraagd. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen, geldt als datum van ontvangst.
 • Aanvragen hebben betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.
 • De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door corona is ontstaan. Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de subsidie te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie.
 • De maximale hoogte van een aanvraag is € 25.000,00.
 • Bij een gevraagde subsidiebedrag boven de € 5.000, dient de jaarrekening van 2020 overlegd te worden.
 • Er wordt uitsluitend een subsidie verleend indien er sprake is van een duidelijke impact door corona. Al bestaande financiële problemen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Subsidieplafond

In totaal is voor deze subsidieregeling een bedrag van maximaal €99.000 beschikbaar. Dit bedrag is daarom het subsidieplafond voor deze periode. 

Verdeling

 • Indien het subsidieplafond wordt overvraagd, worden alle aanvragen met het percentage gekort dat is overvraagd om binnen het subsidieplafond te blijven.       

Proces van aanvraag en besluitvorming

 1. Een aanvraag wordt ingediend met het bij deze subsidieregeling behorende aanvraagformulier
 2. De aanvragen worden integraal beoordeeld (inhoud, juridisch, financieel) op basis van maatwerk.
 3. Bij een onvolledige aanvraag krijgt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken. Als de aanvrager hier niet tijdig op reageert of niet de juiste stukken instuurt, dan kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.
 4. De aanvragen worden voor besluitvorming besproken met de programmamanager Samenleving. 
 5. Op de subsidieaanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst besloten door het college. Hierbij heeft het college nog een verdagingsmogelijkheid van maximaal zes weken.
 6. Subsidies  worden eenmalig en definitief verleend. Aanvrager hoeft geen aanvraag tot vaststelling in te dienen.

Weigeringsgronden

 • De aanvraag voor een subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is dat de organisatie niet behoort tot de doelgroep zoals in deze regeling omschreven.
 • Het college kan een besluit van een subsidie intrekken indien:

- De aanvrager aan wie een subsidie is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een subsidie ten onrechte is toegekend;
- Het besluit tot subsidie anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 • Het college vordert het bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in deze regeling ten onrechte is betaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

Hardheidsclausule

Het college kan afwijkend van de voorwaarden beslissen op een subsidieaanvraag indien dat voortvloeit uit de noodzaak voor maatwerk (hardheidsclausule).

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt de dag na de bekendmaking in werking en wel op 4 augustus 2022 en eindigt op 26 september 2022. Aanvragen moeten uiterlijk 26 september 2022 ingediend zijn.