Kennisgeving voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Tussen Poelweg en Noorddammerweg

Toelichting

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 oktober 2022 een voorbereidingsbesluit genomen voor een bestemmingsplan om te komen tot ontwikkeling van het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN), overeenkomstig de Visie TPN. Dit besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor het gebied TPN een bestemmingsplan zal worden voorbereid. 

In 2018 is door de gemeente de ‘Gebiedsvisie gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg’ vastgesteld. Na de vaststelling van deze visie is gestart met het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan, maar de voortgang hiervan is gestagneerd door vraagstukken op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke context en stikstof. Thans is dit traject weer opgepakt door het college en wordt verder onderzocht hoe de gewenste ontwikkelingen binnen het gebied TPN met succes geprojecteerd zouden kunnen worden. De gemeente wil het gebied TPN positioneren als een toekomstbestendig bedrijventerrein dat aansluit bij de vraag vanuit de markt.

Op grond van het huidige bestemmingsplan TPN zijn onder andere logistieke- en distributieactiviteiten toegelaten. De kavelgrootte en bouwmogelijkheden lenen zich bovendien goed voor dit soort bedrijvigheid. Er kan echter een probleem ontstaan qua mobiliteit en qua stikstof zoals bij het eerste ontwerp-bestemmingsplan is gebleken. Om die reden heeft de gemeenteraad besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied in verband met het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan. Op die manier voorkomt de gemeente dat ontwikkelingen die op grond van het huidige bestemmingsplan zijn toegestaan, de ontwikkeling van het nieuwe plan in de weg staan.

Publicatie en inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het Gemeenteblad en op de Gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode Uithoorn die beide verschijnen op woensdag 2 november 2022. Het voorbereidingsbesluit is daarmee bekend gemaakt door de gemeente ingevolge artikel 3.42 Algemene wet bestuursrecht jo. Artikel 6 Bekendmakingswet. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na de publicatie, zijnde 3 november 2022. Op ruimtelijke plannen zal het voorbereidingsbesluit verwerkt worden in de vorm van een lijn om het gebied die aangeeft dat ten aanzien van het gebied een voorbereidingsbesluit is genomen.

Gevolgen van het voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit zal tot gevolg hebben dat een aanhoudingsplicht geldt voor het college wanneer een aanvraag voor een bouw- of aanlegvergunning wordt ingediend met betrekking tot TPN. Ook het slopen van bouwwerken of het verrichten van andere werkzaamheden zoals afgraven van percelen is niet meer toegestaan, evenals het wijzigen van het bestaande gebruik zonder ontheffing van het college. Ontwikkelingen die wel passen binnen de plannen van de gemeente met TPN kunnen eventueel vergund worden. De aanhouding duurt totdat het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. 

Verdere procedure

Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig vanaf de datum van inwerkingtreding, zijnde 3 november 2022. Het voorbereidingsbesluit kan niet worden verlengd. Het voorbereidingsbesluit is niet gericht tegen een of meer belanghebbenden waardoor bezwaar indienen tegen het voorbereidingsbesluit niet mogelijk is. 

Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t. zal dit in De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakt worden.