Kennisgeving voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Schans

Toelichting

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 23 maart 2022 een voorbereidingsbesluit genomen voor een bestemmingsplan om te komen tot ontwikkeling van het gebied achter het winkelcentrum Amstelplein, het zogenoemde Schansgebied, overeenkomstig de huidige stedenbouwkundige visie. Dit besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 in samenhang met artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor het Schansgebied een bestemmingsplan zal worden voorbereid. 

In het Masterplan dorpscentrum uit 2010 is opgenomen dat het Schansgebied zal worden herontwikkeld. Het college heeft hiervoor een stedenbouwkundige visie laten opstellen. De visie gaat uit van een beperkte bebouwing in een parkachtige omgeving met voldoende ruimte voor de parkeerbehoefte. 

Eén van de uitgangspunten voor de visie zijn de moties vanuit de gemeenteraad met betrekking tot de Schanskerk en pastorie in het Schansgebied. In de visie heeft dit geleid tot het behoud van het kerkfront, bebouwing achter het kerkfront in lijn met de contouren van het schip van de kerk en het behoud van de pastorie door de bestemming te wijzigen in ‘Wonen’. 

Publicatie en inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit is bekend gemaakt in het Gemeenteblad van 30 maart 2022 en daarmee bekend gemaakt door de gemeente ingevolge artikel 3.42 Algemene wet bestuursrecht jo. Artikel 6 Bekendmakingswet. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na de publicatie, zijnde 31 maart 2022.

Gevolgen van het voorbereidingsbesluit

Vanaf het moment van inwerkingtreding heeft het voorbereidingsbesluit tot gevolg dat het verboden is om het bestaande gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen in het gebied waarop het voorbereidingsbesluit van toepassing is. Evenmin is het mogelijk om bouwwerken in het gebied geheel of deels te slopen. Dienovereenkomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning worden tijdens de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit in beginsel aangehouden totdat er een bestemmingsplan in werking is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. Alleen aanvragen omgevingsvergunning voor een activiteit die, of afwijkend gebruik dat niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kunnen worden gehonoreerd.

Verdere procedure

Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig vanaf de datum van inwerkingtreding, zijnde 31 maart 2022. Het voorbereidingsbesluit kan niet worden verlengd. Het voorbereidingsbesluit is niet gericht tegen een of meer belanghebbenden waardoor bezwaar indienen tegen het voorbereidingsbesluit niet mogelijk is. 

Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t zal dit in De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt.