Kennisgeving voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Darkstores

Toelichting

De gemeenteraad van Uithoorn heeft in haar vergadering van 2 juni 2022 een voorbereidingsbesluit genomen voor een paraplubestemmingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Uithoorn.

Dit besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor het gehele grondgebied van de gemeente Uithoorn een voorziening wordt voorbereid voor de bestemmingsplannen op het onderwerp van de zogenoemde darkstores en flitsbezorgdiensten. 

Darkstores en flitsbezorgdiensten zijn bijzondere vormen van bedrijfsvoering die niet zijn gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te vergelijken en uit te kiezen, en worden als volgt gedefinieerd:

  1. flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde consumentenproducten, met de bedoeling deze binnen zeer korte termijn te bezorgen bij de besteller; en
  2. darkstores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen, veelal dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie, niet of slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek.

Het afgelopen jaar is het concept van flitsbezorgdiensten in snel tempo uitgerold, met name in de grote steden. Op dit moment zijn er in de geldende bestemmingsplan geen regelingen die specifiek bedoeld of geschikt zijn om de darkstores te kunnen reguleren. Ook is er nog geen gemeentelijk beleid op dit punt. Het vestigen van darkstores in Uithoorn kan evenwel tot onomkeerbare en mogelijk vanuit onder meer planologisch oogpunt en vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid onwenselijke ontwikkelingen leiden. Met het voorbereiden van een parapluvoorziening wordt aangesloten bij het recente besluit van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen om darkstores te reguleren. 

Inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie op officielebekendmakingen.nl en overheid.nl. Het voorbereidingsbesluit is van kracht met ingang van 23 juni 2022.

Gevolgen van het voorbereidingsbesluit

Het voorbereidings¬besluit heeft tot gevolg dat de planologische situatie zoals die bestaat op het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, niet meer mag wijzigen totdat een bestemmingsplan is vastgesteld. Aanvragen voor een omgevingsvergunning tijdens de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit worden in beginsel aangehouden totdat er een bestemmingsplan in werking is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. Alleen aanvragen waarvan de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan kunnen worden verleend. 

Gedurende de geldigheid van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar: vormen van bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten of darkstores. 

Verdere procedure

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 9 juni 2022. Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig en kan niet worden verlengd. Bezwaar indienen tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk. 

Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t zal dit in De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl worden bekend gemaakt.