Kennisgeving tot aangaan samenwerkingsovereenkomst Schansgebied

Het college van B&W is voornemens om met DID vastgoedontwikkeling b.v. en COUP b.v. een samenwerkings¬overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de herontwikkeling van de percelen gelegen aan de Schans 14-16, 1421 BB te Uithoorn. Deze percelen staan plaatselijk bekend als de locatie van de Kerk Sint Jan de Doper (“Schanskerk”) met bijbehorende pastorie en kerktuin. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de verwerving van de percelen door  de ontwikkelende partijen. De gemeente Uithoorn meent in de lijn van het in de rechtspraak uitgemaakte toetsingskader dat er om objectieve, toetsbare en redelijke criteria geen andere gegadigden zijn dan bovengenoemde partij om de samenwerkings-overeenkomst mee aan te gaan.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een samenwerkingsovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de uitgifte en herontwikkeling van voornoemde percelen kan dit uiterlijk 14 december 2022 schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. U kunt reageren door uw gemotiveerde reactie te sturen naar de gemeente Uithoorn o.v.v. “Samenwerkingsovereenkomst Schansgebied” naar de afdeling Wonen & Werken t.a.v. de heer mr. J. Correljé, of per e-mail: jeremy.correlje@uithoorn.nl. Meer informatie over onder andere de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen kunt u vinden op officielebekendmakingen.nl.