Kennisgeving terinzagelegging zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling winkelcentrum Amstelplein

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomsten is aangegaan met de Stichting Rabobank Pensioenfonds met betrekking tot de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummers 8657 en 8659; sectie C, nummers 4270, 4271 en 4316.

In de overeenkomst maken de gemeente en de Stichting Rabobank Pensioenfonds, eigenaar van de percelen, afspraken over zaken als grondtransacties, het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied, de te volgen planologische procedures, kostenverhaal, planschade en de (her)bouw van het winkelcentrum.

Nadat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend, wordt in het exploitatiegebied het huidige winkelcentrum vernieuwd en de huidige kantoren vervangen middels sloop en nieuwbouw door 74 woningen.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 28 december 2022 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.