Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen om op verzoek van T. Stam Holding BV de vergunning d.d. 3 november 2004 (kenmerk 2004-8793) van haar inrichting gelegen aan de C.T. Storkweg 21 te Uithoorn gedeeltelijk in te trekken. 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de opslag en verkoop van bouwmaterialen, het machinaal bewerken van hout, het opslaan en overslaan van asbest vrijgekomen van eigen werkzaamheden en asbest geaccepteerd van derden, en wordt ingetrokken voor het deel dat betrekking heeft op het inzamelen van asbest van derden, wegens het beëindigen van deze bedrijfsactiviteiten.

Zaaknummer: 10473439

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op oket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of bel met tel. 088-567 0200. 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.