Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen om de woning Zijdelveld 66d te Uithoorn, te splitsen in twee woningen. Het splitsen van de woning Zijdelveld 66d in twee woningen is derhalve in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerend bestemmingsplan noodzakelijk

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 20 oktober 2022 t/m woensdag 2 november 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op deze website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.