Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het initiatief om het perceel Boterdijk 177 op te splitsen en op het af te splitsen deel, gelegen aan de Pastoor J. van Dijklaan, een nieuwe vrijstaande woning te realiseren. Het initiatief is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 oktober 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op deze website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.