Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel

Toelichting

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is herinrichting van het bedrijf Hilverdaflorist dat is gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De Kwakel. De bedrijfsvoering is nu verspreid over twee locaties; na een herinrichting wordt de bedrijfsvoering geconcentreerd op het perceel aan de Dwarsweg 15. 

Naast de herinrichting is ook sprake van een uitbreiding van de bedrijfsruimte. In dit gedeelte zal alle uitgaande goederenstroom plaatsvinden, met extra docks met laad- en loskuil. In de nieuwe bedrijfsruimte zal een verdiepingsvloer worden gerealiseerd en worden, naast de verwerkingsruimte met opslag en koelcel, ook laboratoria, kantoren en presentatieruimte gerealiseerd. De laboratoria worden gebruikt voor de benodigde R&D activiteiten van het bedrijf. De presentatieruimte is geschikt om aan een breed publiek te laten zien wat het bedrijf doet. 

Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Hoofdweg, aan de noordoostzijde begrensd door agrarisch glastuinbouwgebied, aan de zuidoostzijde begrensd door de Achterweg en aan de zuidwestzijde door de Dwarsweg. 

Zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel ligt in het kader van de inspraakprocedure van 13 juli 2022 tot en met 10 augustus 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is, met ingang van 6 juli 2022, digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingplan formeel in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 22 december 2022. 

In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl volgen nadere bekendmakingen over de  procedure voor dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal na vaststelling worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.