Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein Uithoorn’ en besluit hogere waarden

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein Uithoorn’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting bestemmingsplan

De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van Connexxion aan de Sportlaan te Uithoorn heeft het plan om het terrein te herontwikkelen tot woningbouw. In overleg met de gemeente is een plan gemaakt dat aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen. Om het plan te kunnen realiseren, is het bestemmingsplan herzien. Binnen dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van 84 woningen, inclusief de inrichting van het openbaar gebied mogelijk gemaakt. Op 3 februari 2022 heeft de raad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. 

Toelichting hogere waarden

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het besluit heeft het college op 16 december 2021 besloten hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het besluit. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 (6 weken) ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451,Connexxionterrein-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.  

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan en tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het bestemmingsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.