Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend:

  • dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 23 december 2021 het bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
  • dat het college van burgemeester en wethouders op 10  november 2021 het ‘Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder’ heeft vastgesteld.    

Bestemmingsplan

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmingsplan Drechtdijk 125 te De Kwakel gewijzigd vastgesteld. In het kader van het project Ruimte voor Ruimte had de gemeente eerder met de grondeigenaar van Drechtdijk 125 een Ruimte voor Ruimte overeenkomst gesloten ter sanering van het bedrijfsperceel en het bouwen van 18 compensatiewoningen conform het gemeentelijk en provinciaal Ruimte voor Ruimte beleid. Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst dient de bestemming van het perceel voor een deel gewijzigd te worden. De bestemming van de gronden blijft voor een deel agrarisch en krijgt op het deel waarop de compensatiewoningen gebouwd worden, hoofdzakelijk de bestemming tuin. Dienaangaande heeft de raad de bestemming gewijzigd middels onderhavig bestemmingsplan. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de raad een aantal wijzigingen aangebracht.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen:

  • het plan is aangepast om de zichtlijnen naar het achterland en de landschappelijke inpassing te verbeteren;
  • er is nader bodemonderzoek uitgevoerd, inclusief PFAS;
  • de erfindeling is aangepast om voldoende ruimte te creëren voor landen en lossen voertuigen;
  • het stikstof onderzoek is aangepast.

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota van beantwoording zienswijzen. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan. 

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt een geluidgevoelige bestemming mogelijk in de vorm van wonen. Uit onderzoek is gebleken dat niet alle woningen aan de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai voldoen. Door de geluidbelasting vanwege het verkeer over de Drechtdijk wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en daarom is voor drie woningen een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van 55 dB.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen vanaf 26 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. In de hal van het gemeentehuis kunt u gedurende openingstijden van het gemeentehuis de stukken inzien in het gemeentelijk informatiecentrum. De stukken kunt u bovendien digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep    

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan en tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het bestemmingsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.