Definitief vastgestelde locaties van verzamelcontainers voor het inzamelen van GFT bij woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de locaties van de verzamelcontainers voor de inzameling van GFT bij woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is, definitief zijn vastgesteld.

Toelichting

Uithoorn is gestart met het apart inzamelen van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is, hebben een gezamenlijke container gekregen. Waar mogelijk is deze verzamelcontainers in een behuizing geplaatst. De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplannen voor ondergrondse containers’. Tegen de conceptplannen kon men zienswijzen indienen. Dit heeft ertoe geleid dat in 15 gevallen een andere locatie is gekozen op verzoek van bewoners.

Inzage

De locaties zijn digitaal in te zien op officielebekendmakingen.nl.
Onderstaande documenten zijn op te vragen bij: secretariaat_buurt@duoplus.nl (uitsluitend voor het opvragen van de documenten kunt u dit e-mailadres gebruiken):

  • Locatieplan GFT De Kwakel (pdf, 2,3 mB)
  • Locatieplan GFT De Legmeer (pdf, 5,7 mB)
  • Locatieplan GFT Meerwijk (3,7 mB)
  • Locatieplan GFT Thamerdal (3,8 mB)
  • Locatieplan GFT Zijdelwaard (6,7 mB)

Uw overige vragen over de locaties kunt u richten aan gemeente@uithoorn.nl

Beroep

Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking beroep worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van de bekendmaking van dit besluit (bekendmaking 8 februari 2022). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding van het besluit niet. Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Houdt u er rekening mee dat aan procedures bij de rechter kosten verbonden zijn (griffierecht). Meer informatie vindt u op www.raadvanstate.nl. Uw beroepschrift moet in elk geval bevatten:

  • Uw naam, adres en uw contactgegevens zoals een e-mailadres en uw telefoonnummer.
  • De datum en de omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit.