Definitief vastgestelde locaties van drie extra ondergrondse glascontainers

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de locaties van de drie extra ondergrondse glascontainers definitief zijn vastgesteld.

Toelichting

Door het plaatsen van extra inzamelpunten aan de Burgemeester Brautigamlaan, Faunalaan en Vuurlijn, ter hoogte van het parkeerterrein tegenover KDO, wordt de glasinzameling geoptimaliseerd. De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplannen voor ondergrondse containers’. Tegen de conceptplannen kon men zienswijzen indienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Inzage

De locaties zijn digitaal in te zien op officielebekendmakingen.nl.

Beroep

Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking beroep worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van de bekendmaking van dit besluit (1 februari 2022). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding van het besluit niet. Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Houdt u er rekening mee dat aan procedures bij de rechter kosten verbonden zijn (griffierecht). Meer informatie vindt u op raadvanstate.nl. Uw beroepschrift moet in elk geval bevatten:

  • Uw naam, adres en uw contactgegevens zoals een e-mailadres en uw telefoonnummer.
  • De datum en de omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit.