Aanwijzingsbesluit cameratoezicht busstation Uithoorn 2022

Op 10 december 2021 heeft de burgemeester van Uithoorn besloten tot het verlengen van de gebiedsaanwijzing cameratoezicht op het busstation van Uithoorn. Het busstation aan het Cort van der Lindenplein te Uithoorn, inclusief de daarbij behorende fietsenstallingen, perrons en de doorsteek van het Cort van der Lindenplein naar de Marijnenlaan, is aangewezen als openbare plaats waar cameratoezicht wordt ingevoerd. De camera’s worden geplaatst ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Het cameratoezicht wordt ingezet tijdens de periode van 1 december 2021 tot 1 februari 2023. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad op overheid.nl. Zienswijzen kunnen worden ingediend vanaf 27 januari 2022 tot en met 10 maart 2022. Het besluit tot het plaatsen van camera’s is een bevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening.