Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Bp De Rietkraag’ als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-VG01 heeft vastgesteld.    

Toelichting

Op 29 september 2016 is het bestemmingsplan De Rietkraag vastgesteld. De uitvoering van het plan is vervolgens door Vorm Ontwikkeling ter hand genomen. Bij de realisatie van het meest zuidelijke deel van het plan, de bouw van 12 woningen in 2 blokken van 6 woningen, is gebleken dat het opgenomen bouwblok in het bestemmingsplan te krap bemeten is. Middels deze correctieve herziening wordt dit gecorrigeerd en wordt het bouwblok met circa 3 meter verbreed.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coronamaatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uithoorn, 20 oktober 2021.