Vastgesteld bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn


Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 25 november 2021 het bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451. BPCO2leiding-VG01 heeft vastgesteld.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het initiatief van OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) om het CO₂ netwerk verder uit te bouwen en het voornemen om het kernglastuinbouwgebied De Kwakel aan te sluiten op CO₂ (kooldioxide). Door de verdere uitbouw van het CO₂ netwerk en het voornemen om het kernglastuinbouwgebied De Kwakel aan te sluiten op CO₂ zal een nieuwe CO₂-leiding (hogedruk) worden aangelegd tussen de bestaande CO₂- leiding gelegen ten zuidoosten van de A4 nabij knooppunt Burgerveen en het kernglastuinbouwgebied de Kwakel. Aan de Hoofdweg wordt een reduceerstation geplaatst. Het tracé van de nieuwe CO₂- leiding doorsnijdt een viertal gemeenten. Het leggen van hogedruk leidingen voor het transporteren van CO₂ is niet in overeenstemming met de huidige planologische kaders. De herziening van meerdere bestemmingsplannen is daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders om het voornemen binnen het grondgebied van de gemeente Uithoorn mogelijk te maken.

Ter inzage

Het bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn ligt vanaf 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.  Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.