Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan Achterweg 62 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-VG01 heeft vastgesteld.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een woning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeergelegenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te worden naar de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ met een aanduiding bouwvlak. 
Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan Achterweg 62.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Achterweg 62 ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uithoorn, 20 oktober 2021.