Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voornemen om op de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraafplaats en het voormalige WAPO-terrein) een nieuw politiebureau te realiseren. In 2017 heeft de politie de wens uitgesproken om het politiebureau in Uithoorn en Aalsmeer te verplaatsen en samen te voegen tot een robuust Basisteam. Vanuit de Eenheid Amsterdam is de wens tot besluit gekomen om het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk te huisvesten op een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied. Het kavel aan de Koningin Maximalaan is gekozen. Het politiebureau is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het politiebureau juridisch planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 18 november 2021 t/m woensdag 1 december ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.