Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voornemen om op de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel twee percelen, die thans de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ hebben, te herbestemmen. Het initiatief betreft de ontwikkeling van bedoelde twee percelen tot woongebied. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van de realisatie van vijftien bouwkavels voor vrijstaande woningen en het behoud van de bestaande voormalige bedrijfswoning. Om dit plan te kunnen realiseren dient de bestemming te worden gewijzigd. De beoogde bestemming is `Wonen´ en ´Groen

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 30 december 2021 t/m woensdag 9 januari 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Ter inzage

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.