Inschrijving aanduiding politieke groepering

Wilt u als politieke groepering meedoen met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 16 maart 2022? U kunt uiterlijk 20 december 2021 een verzoek indienen tot registratie van de aanduiding in het register wat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. 

Uw politieke groepering moet voldoen aan de volgende eisen:

  1. het moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid;
  2. de statuten van de vereniging moeten in een notariële akte zijn opgenomen;
  3. de vereniging moet zijn ingeschreven in het Handelsregister;
  4. een waarborgsom van € 112,50 moet worden betaald aan de gemeente.

Bij het schriftelijke verzoek tot registratie moeten worden overgelegd:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES;
  3. bewijs van betaling van de waarborgsom;
  4. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen.
Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente, telefoonnummer (0297) 513 111.