Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Vuurlijn 78


Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 28 oktober 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Vuurlijn 78 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.Vuurlijn78-VG02 heeft vastgesteld.    

Toelichting

Op 26 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmingsplan Vuurlijn 78 vastgesteld. Een tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend beroep heeft de Afdeling echter aanleiding gegeven tot het toepassen van de bestuurlijke lus. Daarmee heeft de Afdeling de gemeente de gelegenheid gegeven om het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de bezwaren van de belanghebbende tegen het bestemmingsplan. Hangende de beroepsprocedure kan de raad aldus het bestemmingsplan herstellen conform artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De raad heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2021 conform dit artikel een herstelbesluit genomen om aan het beroep tegemoet te komen en heeft het bestemmingsplan Vuurlijn 78 (Herstelbesluit) vastgesteld.

Ter inzage

Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Vuurlijn 78 ligt vanaf 2 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstelbesluit is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.  Daarnaast ligt het herstelbesluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.