Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 30 september 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG02 heeft vastgesteld.    

Toelichting

Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 vastgesteld. Geconstateerd is dat in dit bestemmingsplan het onderstation ten westen van de Amsterdamseweg ten behoeve voor de realisatie van de Uithoornlijn niet juist is overgenomen uit het onherroepelijke bestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Deze administratieve fout kan hersteld worden hangende de beroepsprocedure conform artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De raad heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 een herstelbesluit conform dit artikel genomen om de geconstateerde administratieve fout te herstellen en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 (Herstelbesluit) vastgesteld.

Ter inzage

Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstelbesluit is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.  Daarnaast ligt het herstelbesluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uithoorn, 20 oktober 2021.