Beleidsregels subsidie 2022

De gemeente Uithoorn nodigt organisaties uit om bij te dragen aan het realiseren van wenselijke maatschappelijke effecten. Een organisatie kan hiervoor een aanvraag indienen voor een structurele of incidentele subsidie. Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het college van Burgemeester en wethouders op 30 augustus 2021 de beleidsregels voor subsidieaanvragen 2022 vastgesteld met een financieel voorbehoud. 

Procedure structurele subsidie

Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsidies 2022 in te dienen tot uiterlijk 17 oktober 2021 (voor subsidiering van de activiteit in 2022). Met betrekking tot beleidsregel 9 is besloten de aanvraagtermijn voor subsidie in afwijking van de verordening (artikel 7 lid 1 en 3) op te schorten tot een nader te bepalen datum.

Procedure incidentele subsidie

Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activiteiten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling. De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd. 

Subsidie aanvragen

Er moet altijd gebruik te worden gemaakt van de officiële aanvraagformulieren, bij voorkeur het e-formulier op Subsidie, incidenteel en structureel.