Aanwijzingsbesluit verboden Drankgebruik

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020 is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders gebieden aan kan wijzen waar het verboden is  alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 

Het college heeft besloten de volgende gebieden aan te wijzen waarvoor dit verbod geldt:

  • In het Oude Dorp: Het gebied begrensd door het Amstelplein, Schoolstraat, Kaag, De Amstel, de Stationsstraat (inclusief parkeerplaats en groenstrook), de Thamerlaan en de Laan van Meerwijk.
  • Skatepark Meerwijk: Het gebied begrensd door de Eems, de Polderweg, de groenstrook en het water ten oosten van de Eidereend en het water ten westen van de Eendracht.

Het besluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken, na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders op Bezwaarschrift indienen via onze site of via Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.