Spreidingswet (voorlopig) van de baan, hoe gaat de gemeente hiermee om?

Na de val van het kabinet is het onzeker geworden of de Spreidingswet voor asielzoekers er komt. Door die onzekerheid zijn de standpunten van gemeenten verdeeld. Sommige gemeenten stoppen -al dan niet tijdelijk- met de plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum, andere gemeenten zetten de plannen door. Wethouder José de Robles (Asiel & Migratie) geeft opheldering over de stand van zaken in de gemeente Uithoorn.

De Spreidingsgwet is op de lange baan geschoven. Hoe gaat de gemeente Uithoorn hiermee om?
Dat de wet er (nog) niet is, betekent niet dat het opvangprobleem weg is. Het is belangrijk dat we uit de crisis blijven. Herhaling van vorig jaar, toen asielzoekers noodgedwongen op straat moesten slapen vanwege te weinig opvangplekken, moeten we met z’n allen voorkomen. De gemeente Uithoorn neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij ondanks de val van het kabinet niet gestopt zijn met het onderzoek naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers.

Kunt u meer vertellen over het onderzoek naar mogelijkheden: wat is er gedaan, wat is de huidige stand van zaken en wat zijn de vervolgstappen?
We hebben allerlei mogelijke locaties binnen de gemeente Uithoorn bekeken, zowel locaties in eigendom van de gemeente als van derden. Deze locaties zijn beoordeeld op de eisen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stelt aan locaties, de gemeentelijke wensen ten aanzien van een locatie en een groot aantal ruimtelijke aspecten. Denk aan aspecten zoals veiligheid, goede bereikbaarheid, de nabijheid van het openbaar vervoer. Maar ook moet de locatie voor minimaal vijf jaar beschikbaar zijn. 

Als een of meerdere locaties als ‘kansrijk’ beoordeeld zijn, worden deze voorgelegd aan het COA. Zij beoordeelt dan of de locatie(s) inderdaad aan de eisen voldoen. Vervolgstap is dat wij als gemeente in gesprek gaan met de eigenaar van de locatie. Is het daarna nog steeds ‘kansrijk’ dan gaat het COA de locatie ‘doorrekenen’. Met andere woorden: is het financieel haalbaar? Zo ja, dan volgt een gesprek tussen het COA en de eigenaar. Het is dus niet op voorhand te zeggen hoe het gaat lopen en wat de uitkomst wordt. Mocht een eigenaar er met het COA uitkomen, dan wordt aan de gemeente gevraagd of ze medewerking wil verlenen aan deze locatie. Dit wordt dan aan de gemeenteraad gevraagd. Uiteraard is het de taak van de gemeente om alle betrokkenen, zoals onze inwoners, tijdig te informeren en hen mee te nemen in het proces. 

Kunt u een indicatie geven hoeveel asielzoekers we in de gemeente Uithoorn kunnen opvangen? 
De verwachte taakstelling voor de gemeente Uithoorn is 122 opvangplekken. Dit is richtinggevend voor het locatieonderzoek. Het precieze aantal zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden en haalbaarheid van de specifieke locatie(s). Per locatie is het verschillend hoeveel asielzoekers opgevangen kunnen worden. 

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft diverse noodoproepen gedaan aan gemeenten om meer, en dus extra, opvangplekken te realiseren voor asielzoekers. Nog dit jaar zijn er in Nederland 8.400 extra opvangplekken nodig. Kan de gemeente voldoen aan deze oproep?
Nee, wij zien daartoe geen mogelijkheden. We hebben als gemeente namelijk ook nog de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, welke we ook realiseren. Daarnaast  hebben we in Uithoorn al een crisisnoodopvang voor asielzoekers gerealiseerd en zijn we nu dus de mogelijkheden aan het onderzoeken om de opgave die de Spreidingswet met zich meebrengt te realiseren.
 
U gaf het zojuist al aan, de gemeente heeft al een crisisnoodopvang gerealiseerd. Sinds het voorjaar wonen er 30 asielzoekers in ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan. Hoe zijn de ervaringen?
Het gaat goed. We ervaren ook een fijne samenwerking met het Rode Kruis. Zij zijn daar elke dag aanwezig. We overleggen geregeld met een klankbordgroep van inwoners die ons bijpraat over de ervaringen uit de buurt. De signalen zijn positief. 

Lees ook: Gemeente gaat mogelijkheden onderzoeken voor vluchtelingenopvang